himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

SRI LANKA


Amazing ศรีลังกา

 Amazing Sri Lanka

ท่องเที่ยวมรดกโลก ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน 

สิกิริยา มรดกโลกปราการลอยฟ้าสิงหคีรี เฟรสโกอัปสรสวรรค์แสนมหัศจรรย์

ดัมบุลลา วัดถ้ำพุทธ 1,900 ปี แหล่งประติมากรรมและจิตรกรรมมรดกโลก

แคนดี้ ราชธานีมรดกโลกแห่งกษัตริย์องค์สุดท้าย เมืองพระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว

กอลล์ เมืองป้อมรบชายฝั่งสมุทร มรดกโลกแห่งยุคอาณานิคม โปรตุเกส-ดัชท์

โคลอมโบ ศูนย์กลางการค้าและพาณิชย์ เมืองท่าและนครหลวงของศรีลังกา

กำหนดการเดินทาง : 8-12 มิถุนายน 2560

อัตราค่าบริการ เดลลี-ชัยปุระ-อัครา 5 วัน 4 คืน เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่/ท่าน (10ท่านขึ้นไป)
(ห้องละ 2 -3 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(พักเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

8-12 มิถุนายน 2560
26,600.- 28,900.- 29,900.- 5,000.-

*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) ขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 + ท่าน

 

GALLERY

PACKAGE DETAIL

 •   วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ้ำดัมบูลลา
  06.00 น.         
  ต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและสัมภาระของท่านก่อนขึ้นเครื่อง (ให้ท่านนำพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันติดตัวไปด้วย)
  09.05 น.          
  โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 (บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 20 นาที เวลาที่ศรีลังกา ช้ากว่า เมืองไทย 1.30 ชั่วโมง
  10.55 น.          
  ถึงสนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นประ  เทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้แก่ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นชื่อที่ยังคงใช้ในบางโอกาส ปัจจุบันคือ ศรีลังกา เป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาช้านาน ดังนั้นเราจึงสามารถพบเห็นศิลปะทางโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากมาย หลังผ่านขั้นตอนสนามบินและศุลกากรแล้ว ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาและซื้อซิมการ์ดที่สนามบิน
  12.00 น.          
  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  บ่าย                 
  นำท่านเดินทางไปที่เมืองดัมบูลล่า (ใช้เวลาประมาณ  4 ชั่วโมง) สู่วัดถ้ำดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple)  ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุต  ภายในถ้ำดัมบูลลา ที่สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา (วัฏฏะคามินีอภัย) พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบูลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำที่ดัมบูลลานี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำด้วยกัน แต่ละถ้ำมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป มีภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดีย์พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยู่ทั่วไปภายในถ้ำที่ประกอบด้วยห้องหลายห้อง ที่สำคัญคือภายในถ้ำแรก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ที่แกะสลักจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร  ถึงแม้ว่าถ้ำจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับถ้ำอื่นๆ แต่ก็ใหญ่พอจะบรรจุพระนอนได้อย่างสบายๆ ดูแล้วช่างสวยงามยิ่งนัก ถัดไปคือถ้ำที่ 2 เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ ภายในดูสวยงามแปลกตามากด้วยองค์เจดีย์ที่สูงจากพื้นถึงเพดานถ้ำ นอกจากนั้นก็มีพระพุทธไสยาสน์ รวมถึงพระพุทธรูปมากมายทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยู่รอบๆ ถ้ำ และรูปปั้นกษัตริย์สิงหล เดินถัดไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกับถ้ำที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ตามลำดับ ซึ่งแต่ละถ้ำมีพระพุทธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมากกว่าร้อยองค์ และที่เสริมให้ถ้ำทั้ง 5 มีความวิจิตรสวยงามนั้นก็คือ ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานจนแทบจะเต็มพื้นที่อายุราว 800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ เหล่ามวลเทวดาประจำแคว้น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่น ลายดอกบัว ดอกพิกุล ลงสีสันสวยงามน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก แล้วเดินทางเข้าสู่ที่พัก
   
   
  19.30 น.          
  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม พักที่ Fresco Water Villa, Sigiriya  (3.5 ดาว) หรือในระดับเดียวกัน  http://www.oakrayhotels.com/fresco-water-villa-sigiriya/
 •   วันที่สอง สิกิริยา – ภูเขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี้ – ร้านอัญมณี – งานแห่พระเขี้ยวแก้ว
  07.00 น.         
  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  08.00 น.       
  นำท่านเดินทางสู่ สิกิริยา (Sigiriya) หรือ ภูเขาสิงห์โต (Lion Rock) มรดกโลก สร้างโดยกษัตริย์กัสสปะสมัยศตวรรษที่ 5 หรือเมื่อ 1,500 ปี มาแล้ว ซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา เนื่องจากเคยมีสิงโตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลักษณะของมัน เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆ ด้าน มีความสูงจากพื้น 370 เมตร และด้านบนมีลักษณะแบน ดูรวมๆ จึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์ บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต สวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน้ำ มีถ้ำที่ผนังถ้ำที่ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตรเต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ที่สุดที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ fresco หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ้ำให้เรียบก่อนวาดภาพ รูปวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็นภาพนางอัปสรขนาดเท่าตัวคนซึ่งมีสีสันสดใส ละเอียดอ่อน หลังจากนั้นเดินทางที่สวนสมุนไพร ที่เมืองมาตาเล
   
   
  12.00 น.          
  รับประทานอาหารกลางวันที่สวนสมุนไพร
  บ่าย                 
  นำท่านชมสวนสมุนไพรที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา ชมสมุนไพรพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้ วานิลลา ไม้จันทน์ ลูกจันทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซื้อยาอายุรเวทที่มีสูตรมานับพันปี เช่น ยาลดความอ้วน ยากำจัดขนส่วนเกิน ยาทาแก้ปวดเมื่อย น้ำมันจันทน์ ชาสมุนไพร ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเดินทางไปเมืองแคนดี้ (Kandy) นครศักดิ์สิทธิ์และเมืองมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ระดับความสูง 500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากรเป็นอันดับสองรองจากโคลอมโบ และนำท่าน ช้อปปิ้งที่ ร้านอัญมณี ประเทศศรีลังกามีชื่อเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณีมีตำนานเล่าว่า กษัตริย์โซโลมอนได้ส่งอัญมณีจากเกาะลังกาเป็นของกำนัลแก่ราชินีแห่งชีบ้าและในทางประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้ว่ามาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทับทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แห่งศรีลังกา จากนั้น นำท่านชมขบวนพาเหรดในพิธีเพราเฮราฉลองพระเขี้ยวแก้ว (Kandy Perahera)  เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อนมัสการพระเขี้ยวแก้ว โดยจะอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วขึ้นประดิษฐานบนหลังช้าง แล้วแห่แหนไปรอบเมืองแคนดี้ เพื่อให้ประชาชน สักการะ นำขบวนด้วยธงทิว และขบวนระบำกลอง โดยผู้ร่วมในขบวนส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้ชาย มีช้างเข้าร่วมขบวนหลายเชือก แต่ละเชือกจะได้รับการตกแต่งประดับประดาอย่างงดงาม
  ค่ำ                    
  รับประทานอาหารค่ำ...พักที่ Oakley Hotel, Kandy (3.5 ดาว) หรือในระดับเดียวกัน http://www.oakrayhotels.com/oak-ray-regency /
 •   วันที่สาม วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่า
  05.00 น.          
  นำท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth)กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชั้น เป็นทองคำทุก โดยปกติแล้วผู้ที่มาบูชาพระเขี้ยวแก้วจะถวายดอกไม้และบูชาอยู่เพียงชั้นนอกเท่านั้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
  08.00 น.          
  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  เช้า                  
  ได้เวลาอันสมควร เดินทางไปวัดกัลยาณี
  12.00 น.          
  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร – อาหารจีน
  บ่าย                 
  นำท่านเดินทางสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำ ณ วัดแห่งนี้ และพระองค์ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรกยังสถานที่นี้ ที่นี่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ปลูกจากกิ่งตอนของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราชปุระ แล้วเดินทางไปรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรอินเดีย ให้ท่านได้เดินเล่นริมหาด ว่ายน้ำ หรือ พักผ่อนในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
  19.30 น.          
  รับประทานอาหารค่ำในรีสอร์ท พักที่ Coco Royal Beach Hotel, Kalutara (4 ดาว) หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน http://www.cocoroyalbeach.com/
 •   วันที่สี กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ – โกฏเฏ – โคลอมโบ – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้ง – สนามบินโคลัมโบ
  07.00 น.          
  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  เช้า                  
  นำท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เป็นเมืองที่ชาวโปรตุเกสมาถึงศรีลังกาครั้งแรกต่อ เมื่อถึงเมืองกอลล์แล้ว นำท่านเดินทางสู่วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จ ในครั้งนั้นพระองค์ได้สร้างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น นำท่านชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์ ที่มีบ้านเรือนแบบตะวันตกโบราณ  ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้อมปืนใหญ่ ซึ่งถูกสร้างโดยชาวดัตส์ เมื่อศตวรรษที่ 17 และปัจจุบันหอนาฬิกาได้มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ดูใหม่และทันสมัยขึ้น แล้วนำท่านเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ (Colombo) ผ่านชมเมืองโกฏเฏเมืองหลวงของศรีลังกา ผ่านชมรัฐสภาเก่าแก่ในป้อมปราการ ผ่านชมอนุสาวรีย์วีรชน และผ่านชมสุสานกลางเมือง
  13.00 น.          
  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน
  บ่าย                 
  นำท่านชมเมืองโคลอมโบ เมืองหลวงที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้าตั้งตระหง่านขึ้นทัดเทียมกับสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ นำท่านช้อปปิ้งที่ร้าน Noritake ซึ่งเป็นร้านขายเครื่องถ้วยกระเบื้อง อันเลื่องชื่อ  และนำท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้านหลังของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยที่นิยมนำมาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ห้างโอเดลช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของศรีลังกา แหล่งช้อปปิ้งสินค้าทันสมัยชื่อดังของโคลอมโบ
   
  20.00 น.          
  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารจีน หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 •   วันที่ห้า โคลอมโบ – กรุงเทพฯ
  01.15 น.          
  โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  06.15 น.          
  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชั้น 2) โดยสวัสดิภาพ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที เวลาที่เมืองไทย เร็วกว่า ศรีลังกา 1.30 ชั่วโม
 •   อัตรานี้รวม
  * ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับกรุงเทพ-โคลัมโบ//โคลัมโบ-กรุงเทพชั้นประหยัด (สัมภาระไม่เกิน 20 ก.ก.) สายการบินศรีลังกา
  * ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินทุกสนามบินตามรายการ
  * ค่าพาหนะ,ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
  * ค่าที่พักตามรายการระบุในรายการ
  * ค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา (เฉพาะหนังสือเดินทางไทย)
  * ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

  * ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาทต่อท่าน วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   

 •   อัตรานี้ไม่รวม
  * ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งมาเองนอกเหนือจากรายการ
  * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าหัก ณ ที่จ่าย  3%-5%
  * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ค่ามินิบาร์  ทีวีช่องพิเศษเป็นต้น
  * ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
  * ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
  * ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถและพนักงานบริการ
26,600 THB / Person
DOWNLOAD PDF

BOOKING TOUR

Adults

Children

* Prices for person

TIBET
7 วัน 6 คืน

ทิเบต หลังคาโลก

ลมหายใจแห่งภูผา...มนตราแห่งกงล้อภาวนา Highest Railway in the World ลาซา - รถไฟสายประวัติศาตร์ - ซีหนิง - หลันโจว
INDIA
8 วัน 6 คืน

Chaming รัฐราชาสถาน

รัฐราชาสถาน...ดินแดนฟ้าจรดทราย ท่องดินแดนมหาราชา....เยือน...เมืองโรแมนติกแห่งดินแดนโรตี แคว้นราชาสถานแห่งอินเดีย...กับอารยธรรมกลางทะเลทราย
INDIA
8 วัน 6 คืน

สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล

นำท่านจาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน
INDIA
9 วัน 7 คืน

สังเวชนียสถาน 4 แห่ง+ทัชมาฮาล

นำท่านจาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน ร่วมทำบุญ ณ ดินแดนพระพุทธภูมิ เวียนเทียนประทักษิณ ณ ภายในบริเวณพระมหาเจดีย์พุทธคยา และเจริญวิปัสสนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชมความมหัศจรรย์อนุสรณ์สถานแห่งความรักทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก