himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

INDIA


GALLERY

PACKAGE DETAIL

 •   วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-เมืองหลวงเดลี-ปัตนะ-เมืองราชคฤห์ (ประเทศอินเดีย)
  06.00 น.          
  พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศโดยสายการบิน JETAIRWAYWS เคาน์เตอร์(W) ประตูทางเข้าที่ 6-7 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับตรวจเช็คสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋าและบัตรโดยสารก่อนขึ้นคอยอำนวยความสะดวกและแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
   

  กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

   

  กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้นกรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบินวัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิครีมโลชั่นน้ำหอม ยาสีฟัน เจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดครั้งโดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน  100 ml.
  08.55 น       
  ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน JET AIRWAYWS เที่ยวบิน 9W65
  12.00 น.      
  เดินทางถึง สนามบินเมืองอินทิราคานธี  นำท่านออกไปอาคารระหว่างประเทศเพื่อเปลี่ยนเครื่องสู่เมืองปัตนะ
  14.50 น       
  ออกเดินทางสู่ เมืองปัตนะ โดยสายการบิน JET AIRWAYWS เที่ยวบิน 9W730

  16.25 น.      
  เดินทางถึง สนามบินเมืองปัตนะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและหลังตรวจรับสำภาระแล้วนำท่านเดินทาง
  จากนั้นสู่.. นำท่านเดินทางโดยรถโค๊ช..สู่เมืองราชคฤห์ (Rajgir) (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง)กรุงราชคฤห์ : มหานครแห่งแคว้นมคธโบราณ ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยทิวเขาทั้งห้าทิศ เป็นที่มาของชื่อเบญจคีรีนคร เป็นเส้นทางการค้าเป็นศูนย์รวมเหล่าบรรดาเศรษฐี เป็นที่ชุมนุม ของนักปรัชญา พร้อมเหตุการณ์ที่เกิดกับพระพุทธเจ้า ณ ที่นี้มากที่สุดทำให้เกิดสถานที่สำคัญทางพุทธประวัติมากมายเช่น มูลคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ, วัดเวฬุวัน วัดแรกที่ราชาพิมพิสารสร้างถวายในพระพุทธศาสนา, สถานที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร, ถ้ำสัตบรรณคูหา ณ เขาเวภาระบรรพต สถานที่ทำปฐมสังคายนา,ตโปธารนที บ่ออาบน้ำแร่ร้อนที่เห็นถึงการจัดแบ่งวรรณะอย่างชัดเจน,เรื่องราวของหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอประจำราชสำนักสมัยพุทธกาล, นาลันทา เมืองเกิดแห่งอัครสาวก พระสารีบุตรและพระโมกคัลลานะ, ซากมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่โด่งดัง แม้พระถัง ซำจั๋งก็เคยเป็นศิษย์เก่าอยู่ถึง 15 ปี ส่งผลให้ราชคฤห์ในปัจจุบันเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ในรัฐพิหาร มีผู้อยู่อาศัยไม่มาก มีสภาพเกือบเป็นป่า แต่เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลกแห่งหนึ่ง
  ค่ำ     บริการอาหารบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
           ที่พัก ณ โรงแรม  HOTEL RAJGIR RESIDENCY หรือ โรงแรมเมืองปัตนะ  หรือเทียบเท่า
 •   วันที่สอง เมืองราชคฤห์-นาลันทา-เมืองคยา
  07.00 น.        
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  08.00 น.        
  นำท่านขึ้นสู่ยอดราชคฤห์ ราชคหะ หรือ ราชคีระเป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาลเป็นเมืองในหุบเขามีภูเขาล้อมรอบ ๕ ลูก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจคีรีนครราชคฤห์ เป็นเมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองนครเป็นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุดนำพาท่านทำสมาธิภาวนา และบำเพ็ญกุศล ณ พระคันธกุฎิชมทิวทัศน์เมืองราชคฤห์จากพื้นสูง ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขา แวะชมและบำเพ็ญกุศล ณ ซากชีวกัมพวัน “สวนมะม่วงของหมอชีวก” เป็นซากอารามของหมอชีวกชีวกโกมารภัจจ์ ยกสวนมะม่วงถวายในคราวที่พระเทวทัตต์ประทุษร้ายพระองค์โดยกลิ้งหินลงใส่พระพุทธองค์ ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นถูกพระบาทของพระองค์จนห้อพระโลหิตหมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายการรักษาพยาบาล ณ อารามแห่งนี้ และแวะชมและบำเพ็ญกศล ณ ซากเรือนคุมขังพระเจ้าพมพิสาร สถานที่พระเจ้าอชาติศัตรูนำพระราชบิดาของพระองค์ มาคุมขังไว้จนสิ้นพระชนม์

  หมายเหตุ:  การขึ้นเขาคิชฌกูฏ ลาดชันพอประมาณ ระยะทางโดยรวมประมาณ 750เมตร ทุกท่านจะต้องเดินขึ้นรถยนต์ไม่สามารถขี้นไปถึงใช้เวลาประมาณ 20นาทีท่านที่เดินไม่ไหวสามารถขึ้นได้โดยการนั่งเสลี่ยงโปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์

  จากนั้นนำท่านสู่ บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม สถานที่อาบน้ำพุร้อน ชำระบาป ตามความเชื่อของ พราหมณ์-ฮินดู อาบน้ำแบ่งตามวรรณะ เป็นความเชื่อมาตั้งแต่ก่อนมีพุทธศาสนา สถานที่อันเป็นต้นบัญญัติสิกขาบทให้พระภิกษุสรงน้ำได้ 15 วันต่อครั้ง ปัจจุบันเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ตโปทานทีหรือตโปทาราม เป็นวัดฮินดูที่คนทั่วโลกมุ่งไปดูแขกอาบน้ำ ที่เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเขาเวภารบรรพต เป็นธารน้ำอุ่นที่เชื่อว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ วิธีอาบแบ่งเป็นชั้นๆตามวรรณะสูงต่ำ พวกวรรณะพราหมณ์ได้อยู่ชั้นสูงสุด เป็นน้ำต้นน้ำที่ใสสะอาด ดื่ม อาบ ซักผ้าแล้วไหลลงไปให้ชนชั้นแพศย์ใช้ จากนั้นไหลลงไปให้วรรณะศูทรใช้ สุดท้ายที่วรรณะจัณฑาลที่ต้องใช้น้ำที่ดำปี๋สีขี้โคลนเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลของพวกวรรณะที่สูง
  นำท่านเข้าสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงยกพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่ถวายเป็นที่ประทับแห่งแรกแด่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวก พุทธองค์ทรงประทับจำพรรษา ณ ที่แห่งนี้แล้ว 6 พรรษา เจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ อุโบสถสถานที่ประชุมพระสาวกอรหันต์ 1,250รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ซึ่งเรียกการประชุมนี้ว่า จาตุรงคสันนิบาต มูลเหตุแห่งพิธีมาฆบูชา และพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น..
  11.30 น.      
  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องโรงแรม เมืองราชคฤห์......
  12.30 น.      
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาลันทา ชม มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า (โอลนาลันทา) ซากมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองโด่งดังมากที่สุดในโลก มีพระนักศึกษาจำนวนหมื่นเมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารย์ เผาทำลายเสียสิ้นปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียดในบริเวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของพระโมคคัลลาน์พระสารีบุตรบำเพ็ญกุศล ณ บ้านพระสารีบุตรสักการะ “สถูปพระสารีบุตร” ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรและนำท่านสักการะ“หลวงพ่อดำ”ข้างนาลันทานับเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญองค์หนึ่งเพราะเป็นพระพุทธรูปที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่องค์ที่ไม่ถูกทำลาย ชาวบ้านเรียกว่า เตลิยบาบา หรือหลวงพ่อน้ำมัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยาใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง
  16.30 น.        
  นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองพุทธคยา ใช้เวลาเดินทางประมาณ2.30 ชั่วโมงสำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มาเที่ยวอินเดียนั่นคือการได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว....พุทธคยานับเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก...เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา โดยเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นเวลากว่า 2,500 ปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายในการแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก ...
  นำท่านเดินทางสู่ภายในปริมณฑล ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุมาได้ 352 ปี และกราบนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในมหาเจดีย์พุทธคยา พระพุทธปฏิมากรปางชนะมารที่รอดพ้นจากการถูกทำลายจากน้ำมือกษัตริย์ฮินดูอย่างปาฏิหาริย์ด้วยพระพักตร์ที่แสดงออกด้วยเมตตากรุณาอั้นเปี่ยมล้นชาวพุทธทั่วโลกจึงต่างพากันเบียดเสียดเพื่อเข้าไปกราบไหว้บูชา สักการะพระแท่นวัชรอาสน์ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในดินแดนถิ่นพุทธภูมิ นมัสการสัตตมหาสถานที่สำคัญอันอยู่ใกล้เคียงได้แก่ อนิมิสเจดีย์รัตนจงกรมเจดีย์รันตนฆรเจดีย  และสระมุจลินท์เป็นต้น
  รายการทำบุญ ..รายการที่จะบำเพ็ญกุศล ถวายผ้าหุ่มพระพุทธเมตตา ในพระวิหารพระพุทธเมตตา  ณ  ต้นพระศรีมหาโพธิ์    จำนวน 1 ชุด  ( บจ.หิมาลายัน ฮอลิเดย์ จัดนำให้เพื่อถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา)
  19.00 น.        
  รับประทานอาหารค่ำ ณห้องอาหาร โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยที่พัก ณ โรงแรม TAJ DARBAR HOTEL หรือเทียบเท่า
   

   

 •   วันที่สาม เมืองพุทธคยา-เมืองพาราณสี
  07.00 น.        
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  08.30 น        .   
  พาคณะเดินทางสู่ บ้านนางสุชาดาธิดากุฎุมพี แห่งตำบลอุรุเวลาเสนานิคมผู้ถวายข้าวมธุปายาสอันประณีตแด่พระมหาบุรุษก่อนการตรัสรู้อยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำเนรัญชราประมาณ200 เมตร ปัจจุบันเป็นโบราณสถานซากสถูปขนาดใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ชมแม่น้ำเนรัญชราสายน้ำที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองคำที่นางสุชาดาถวายพร้อมข้าวมธุปายาสก่อนวันที่จะตรัสรู้หนึ่งวัน
  นำท่านชมวัดชาวพุทธนานาชาติ..ภายในบริเวณมณฑลพุทธคยาสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวพุทธตามแบบศิลปะของแต่ละประเทศปัจจุบันมีชาวพุทธจากนานาประเทศมาสร้างวัดตามสถาปัตยกรรมแห่งชาติของตนมากมาย เลือกชม วัดญี่ปุ่น ..มีพ่อองค์โตไดบุสซึและพระอรหันต์ที่วัดญี่ปุ่น องค์พระพุทธรูปสร้างจากหินทรายแดงองค์สูงใหญ่ที่สุดในอินเดียสูงถึง 80 ฟุตสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ.1989 โดยDaijokyo ล้อมรอบด้วยพระอรหันต์สาวกที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 10 สาวกที่มีความสุดยอดในด้านต่างๆ เช่น พระอานนท์ พระราหุลพระสารีบุตร พระมหากัสสปะเป็นต้น
  11.30 น.      
  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องโรงแรม
  12.30 น.      
  นำท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี(ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง)
  เมืองพาราณสี หรือวาราณสี(Varanasi) เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศอินเดียมีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4000 ปี ...ในชาดกได้ระบุชื่อเมืองนี้มากมายผู้ครองเมืองก็มักจะชื่อพระเจ้าพรหมทัตต์คุ้นหูของชาวพุทธมาก สมัยพุทธกาลเมืองนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆได้เสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมมายังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน(ป่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมของฤาษีอันเป็นเขตอภัยทาน)ปัจจุบันเมืองนี้เรียกว่า“สารนาถ”(ที่พึ่งของหมู่กวาง)และเป็นสถานที่ตั้งของสารนาถในสมัยพุทธกาลเรียกกันว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แปลว่า เขตป่าอภัยทานแก่สัตว์ที่เป็นที่บำเพ็ญตบะของฤษี เป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษีและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมมันตามความเชื่อในคัมภีร์อุปนิษัทของพรามหณ์ทำให้เหล่าปัญจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะ ภายหลังจากที่พระองค์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกริยาได้มาบำเพ็ญตบะที่นี่แทน ถึงเมืองเมืองพาราณสีจากนั้นนำท่านล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ชมพิธีฮารตี...ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากภูเขาไกรลาส บนสรวงสวรรค์ตามหลักภูมิศาสตร์แม่น้ำนี้ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาลชมพิธีบูชาพระอาทิตย์และการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำคงคาและพิธีการเผาศพซึ่งมีมานานกว่า 4,000ปี โดยกองไฟที่เผาศพไม่เคยดับมอดลงเลย และช้อปปปิ้งสินค้าพื้นเมืองชื่อดังผ้าไหมแห่งกาสี
  ค่ำ     
  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม HOTEL IDEAL TOWER หรือเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย
 •   วันที่สี่ เมืองพาราณสี- เมืองกุสินารา
  06.00 น.        
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  07.00 น.        
  นำคณะเดินเข้าสู่ ธัมเมกขสถูป สักการะ พระมูลคันธกุฏิ กุฏิที่พระพุทธองค์จำพรรษาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ ชมหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชอันเป็นหลักฐานสำคัญสื่อให้รู้ว่าเป็นสถานที่พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก ชม “ยะสะเจดีย์” สถานที่ยะสะกุลบุตรพบพระพุทธองค์ แล้วชม สังฆาราม กว่า 1,000 หลัง เข้าชม พิพิธภัณฑ์ สารนาถ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่เก่าแก่และงดงามที่สุดในโลก พระพุทธรูปองค์นี้ได้ส่งประกวดระดับโลกและชนะเลิศมาแล้วหลายครั้ง
   
  นำท่านแวะชมเจาคันธีสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงพบปัจวคีย์ 
   
  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ พิพิธภัณฑ์สารนาถเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆ โดยมีพระพุทธรูปทีโด่งดังคือ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยคุปตะ พระพุทธรูปนี้ถูกค้นพบที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมาก ชนะรางวัลการประกวดขององค์การ UNESCO และเป็นองค์พระพุทธรูปซึ่งงดงามจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าหากส่งเข้าประกวดอีกร้อยครั้งก็จะต้องชนะทั้งร้อยครั้ง
  12.00 น.        
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
  13.00 น.        
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา (ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพการจราจร) เมืองกุสินารา เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ เป็นที่ตั้งของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า และจัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระตามอัธยาศัย พักที่ ณ Lotus Nikko หรือเทียบเท่า

   

   

 •   วันที่ห้า เมืองกุสินารา-เมืองลุมพินี(ประเทศเนปาล)
  (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล)
  06.00 น.          
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  07.00 น.        
  กุสินารา  สถานที่ปรินิพพาน เมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ คือ สถานที่ดับขันธปรินิพพาน ด้วยอนุาทิเสสนิพพานธาตุดับไม่มีส่วนเหลือ คือทั้งกิเลส ทั้งเบญจขันธ์ดับหมด. 
  นำคณะท่าน เดินทางสู่สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าบูชาสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ในมหาปรินิพพานวิหารและเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาจุดธูปเทียน ปทักษิณรอบปรินิพพานวิหาร แล้วชมสถานที่พระอานนท์เกาะสลักเพชรร้องไห้ ชมซากปรักหักพังของกุฎิเจดีย์ ชมต้นสาละอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธ์เสร็จ
   
  นำท่านเดินทางสู่ มงกุฏพันธนเจดีย์ อยู่ห่างจากปรินิพพานสถูปไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร ชาวท้องถิ่นเรียก รัมภาร์สถูป เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ มีสภาพเป็นเนินดินก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมไว้อย่างดี
  รายการทำบุญ ..รายการที่จะบำเพ็ญกุศล ถวายผ้าหุ่มพระปางปิรินิพาน ในพระวิหาร จำนวน 1 ชุด  (บจ.หิมาลายัน ฮอลิเดย์ จัดนำให้เพื่อถวายพุทธบูชา.....อนุโมทนา)
   
  รายการทำบุญ ..การบำเพ็ญกุศล ณ แดนพุทธภูมิ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยกุสินารา  ตามกำลังศรัทธา
  11.30 น.           
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง
  12.30 น.           
  นำคณะเดินทางสู่ลุมพินี ประเทศเนปาล(ใช้เวลาเดินทางประมาณ4 ชั่วโมง) ลุมพินีวัน (Lumbini Vana) เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1ใน4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ผ่านชายแดนระหว่าง อินเดีย – เนปาล ...นำท่านแวะ พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 คือสวรรค์บนดินชายแดนอินเดีย-เนปาล สถานที่ปลดทุกข์ เห็นสุขทันตามีศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ ห้องน้ำห้องสุขา
  รายการทำบุญ ..การบำเพ็ญกุศล ณ แดนพุทธภูมิ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทย 960  ตามกำลังศรัทธา       
      
  16.30 น.           
  นำท่านเดินทางผ่านพรมแดน อินเดีย-เนปาล สู่ สวนลุมพินีวันดวงไฟแห่งสินติภาพ ภายในพุทธอุทยานทางประวัติศาสตร์ของโลก จากนั้นนำคณะท่านเข้าเยี่ยมชม วัดไทยลุมพินี ตั้ง อยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวันราชอาณาจักรเนปาล สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย
  นำท่านเข้าสู่ที่ประสูติของพระพุทธองค์ ณ สวนลุมพินีวัน"ลุมพินี" สมัยก่อนพุทธกาลเป็นป่าใหญ่ อยู่ในเส้นทางระหว่างกรุงกบิลพิสดุ์ (พระเจ้าสุทโธทนะ) และ กรุงเทวทหะ (พระนางสิริมหามายาพุทธมารดา) ป่าใหญ่ที่ชื่อ "ลุมพินี"ได้เกิดมีความสำคัญในทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของโลก เพราะเกิดเป็นพุทธสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะคือ"พระสัมมาสัมพุทธเจ้า"นำพาคณะกราบนมัสการสถานรอยพระพุทธบาทที่ประทับลงมายังพื้นปฐพีเป็นครั้งแรกเจริญพระพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนา แล้ว
  ชมหินสลักภาพประสูติชมเสาอโศก และสระโบกขรณีปัจจุบัน "ลุมพินี" ได้รับความสำคัญจากชาวพุทธทั่วโลกกล่าวคือ"ลุมพินี" ได้รับการสถาปนาให้เป็นทั้งนี้ด้วยแรงศรัทธาและน้ำใจของชาวพุทธทั่วโลก ความสำนึกน้อมนึกได้เกิดขึ้นในสมัยขณะ ที่ฯพณฯอูถั่น(ชาวพุทธพม่า)ขณะยังดำรงตำแหน่งเป็น"เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ"ได้ปรารภกับชาวพุทธทั่วโลกเพื่อโครงการนี้และได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้น รวมถึงการเงินด้วยเป็นจำนวนเงินก้อนใหญ่พอควร ฯพณฯอูถั่นได้มอบโครงการนี้พร้อมทั้งทุนขอให้องค์การพุทธศานิกสัมพันธ์แห่งโลกซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่ถาวรอยู่ที่ประเทศไทยโครงการ "พุทธอุทยานสถาน" ที่ลุมพินี เป็นโครงการทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่โตมาก อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัดทั่วโลก"จะมาปลูกสร้างในพื้นที่บริเวณติดต่อกัน ขณะนี้ประเทศต่างๆ จองมาสร้างวัดแล้วถึง ๔๑
   
  รายการทำบุญ ..การบำเพ็ญกุศล ณ แดนพุทธภูมิ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยลุมพินีวัน ตามกำลังศรัทธา
  ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระตามอัธยาศัย ที่พัก ณ HOTEL NIVERNA (LUMBINI) หรือเทียบเท่า

   

 •   วันที่หก ลุมพินี (เนปาล)-(อินเดีย) เมืองสาวัตถี
  (โปรดเตรียมหนังสือเดินทางไว้กับตัวเพื่อประทับตราออกจากประเทศเนปาล - เข้าสู่ประเทศอินเดีย)
  06.00 น.        
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  07.00 น.        
  นำท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถีระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
  นำท่านแวะพุทธวิหารสาลวโนทยาน 960 คือสวรรค์บนดินชายแดนอินเดีย-เนปาล สถานที่ปลดทุกข์ เห็นสุขทันตามีศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ ห้องน้ำห้องสุขา  ชายแดน อินเดีย-เนปาล นำท่านผ่านประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองอินเดีย – เนปาล เดินทางต่อไปถึงเมืองสาวัตถีหรือศราวัสตี(Sravasti)สมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลปัจจุบันเมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถาน เมืองสาวัตถี คือเมืองโบราณในสมัยพุทธกาลนครสาวัตถีแห่งแคว้นโกศล ปัจจุบันได้แก่บริเวณซากกองอิฐมูลดินก้อนหินเรียงตั้งในลักษณะเป็นเมืองเก่าเรียกขานในภาษาสันสกฤตว่า "ศราวัสตี" ชื่อบาลีที่เราใช้กันคือสาวัตถี.หรือความคุ้มครองของแคว้นโกศลเพราะเมืองสาวัตถีเป็นมหาอำนาจทางการเมือง ทางทหาร  
  11.30 น.        
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร แบบกล่อง ระหว่างทาง
  จากนั้น เดินทางถึง...เมืองสาวัตถี นำท่านชมสถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ มีลักษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ 50เมตรที่แห่งนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฎิหาริย์เพื่อโปรดประชาชนชาวสาวัตถีและข่มเจ้าลัทธิอื่นๆ หลังจากนั้นทรงเสด็จไปประทับจำพรรษาที่ดาวดึงส์เมื่อออกพรรษาทรงเสด็จลงจากสวรรค์ในวันเทโวโรหนะ ที่สังกัสสะนคร
   
  รายการทำบุญ ..การบำเพ็ญกุศล ณ แดนพุทธภูมิ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดไทยสาราวัตถี  ตามกำลังศรัทธา
   
  ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระตามอัธยาศัย
         ที่พัก ณ HOTEL PAWAN (SARAVATI) หรือเทียบเท่า
   
 •   วันที่เจ็ด เมืองสาวัตถี-ลัคเนาว์ // - กรุงเดลลี-กรุงเทพฯ
  06.00 น.        
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  07.00 น.         
  จากนั้น นำท่านเข้าสู่ วัดเชตวันมหาวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษา นานถึง 19 พรรษา เป็น ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน นมัสการธรรมศาลา ที่ใหญ่ที่สุดธรรมสภากุฏิ พระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลี พระอานนท์ พระราหุล พระองคุลิมาล พระมหากัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาล ชมเมืองสาวัตถีในอดีต ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบ้านบิดาของท่านองคุลีมาล ชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา
  11.30 น.         
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร แบบกล่อง ระหว่างทาง
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลัคเนาว์ อีกหนึ่งประตูสู่สังเวชนียสถาน (ใช้เวลา ประมาณ 4 ชั่วโมง)
  เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย มีประชากรหนาแน่นมาก ประมาณ 2.7 ล้านคน และถือเป็นเมืองสายหลักของชุมนุมทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปรัฐอื่นๆ อีกมากมาย…นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองเดลลี และต่อเครื่องสู่กรุงเทพฯ
  20.00 น.       
   

  ออกเดินทางสู่เดลลี โดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่  9W756

  21.15 น.       
  ถึงสนามบินอินทิราคานธี  เมืองเดลลี เข้าสู่อาคารระหว่างประเทศรอต่อเครื่อง (อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในสนามบิน)
  23.25 น.
  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่  9W64 

   

 •   วันที่แปด ณ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  04.55 น.               
  ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ…… 
 •   อัตราค่าบริการรวม
   
  - ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง ตามรายการระบุ
  - ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน
  - ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
  - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ/ค่าอาหารทุกมื้อ/ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยว ตามรายการระบุ
  - ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
  - ค่าธรรมเนียมวีซ่า อินเดีย และเนปาล สำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชวร์ตัว)
 •   อัตราค่าบริการไม่รวม

  - ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
  - ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
  - ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
  - ค่าภาษีหักณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
  - ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
  - ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
  - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ วันละ  5USD/วัน/ท่าน รวม 7วัน
   

  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
  - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

THB / Person
DOWNLOAD PDF

BOOKING TOUR

Adults

Children

* Prices for person

TIBET

INDIA

INDIA
9 วัน 7 คืน

ทัวร์_สังเวชนียสถาน 4 แห่ง+ทัชมาฮาล

นำท่านจาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน ร่วมทำบุญ ณ ดินแดนพระพุทธภูมิ เวียนเทียนประทักษิณ ณ ภายในบริเวณพระมหาเจดีย์พุทธคยา และเจริญวิปัสสนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชมความมหัศจรรย์อนุสรณ์สถานแห่งความรักทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
NEPAL
4วัน3คืน

ทัวร์_ปันใจ...ไปเนปาล 4วัน 3คืน

กาฐมัณฑุ ภัคตะปูร์ ปาทัน นากาก๊อต สัมผัสเสน่ห์แห่ง กาฐมาณฑุ ภัคตะปูร์และลลิตปูร์ เมืองโบราณที่ได้รับการให้เป็นมรดก กลางหุบเขา หิมาลัย ดินแดนประวัติศาสตร์ที่มีสีสันทั่งศิลปและวัฒนธรรมและธรรมชาติ