himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

INDIA


สามเหลี่ยมวัฒนธรรม Golden Triangle

สามเหลี่ยมวัฒนธรรม

*** เดลลี-อัครา-ชัยปุระ 5 วัน 3 คืน ***

เยือนเดลลี
ชม เมืองหลวงกรุงนิวเดลลี ที่ผสมผสานศิลปะอย่างลงตัว ชมความงามวัดสวามีนารายัน วัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เยือนอัคระ
ความงามทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด

เยือนชัยปุระ
เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน เมืองแห่งสีชมพูชม มหาราชวัง ที่ใหญ่โต พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด ซิตี้พาเลส ฮาวามาฮาล

 

โดยสายการบินแอร์อินเดีย

อัตราค่าบริการ (โปรแกรสามเหลี่ยมอารยธรรม เดลี-อัครา-ชัยปุระ 5 วัน 3 คืน) เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่/ท่าน
(ห้องละ 2-3 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

20 - 24 กันยายน 2560
26,500.-  6,500.- 
18 - 22 ตุลาคม 2560
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
9 - 13 ธันวาคม 2560 
29,900.- 5,500.-

 

ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) ขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 + ท่าน

 

GALLERY

PACKAGE DETAIL

 •   วันแรก กรุงเทพฯ - เดลลี - อัครา
  04.30 น.        
  คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน พิเศษ!! บริการอาหารว่าง + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กก่อนขึ้นเครื่อง
   

  กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

  กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
  วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่นน้ำหอมยาสีฟัน เจลสเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
  06:50 น.        
  สู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 9W63(บริการอาหารบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
  10:20 น.        
  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี(New Delhi)ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
  จากนั้นเดินทางสู่มหาวิหารอินดู อัชดัม (Akshardham)วัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก สถานที่ที่น่าเลื่อมใสของมหาชนทั่วประเทศอินเดีย ในอินเดียมีวัดลักษณะเช่นนี้อยู่มากแต่ในที่สุดบริษัทกินเนสก็มอบใบประกาศนียบัตร วัดฮินดูใหญ่ที่สุดในโลก ให้กับวัดนี้ ด้วยเหตุผลคือเป็นวัดใหญ่ที่สุด สร้างโดยเอกชน และถือว่าเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดเพราะมีบริเวณกว้างมากถึง 86,342 ตารางฟุต วัดนี้มีความอัศจรรย์มากมาย สร้างด้วยหินทรายสีชมพู แกะสลัก และปูพื้นด้วยหินอ่อน มียอดโดมเป็นหินทรายชมพู แกะสลัก ตัวโดมสูง 72 ฟุต มีเสาโดม ล้อม 1,160 ต้น รอบโดมแกะเป็นเศียรคชสารจำนวน148 เศียร ด้านในบรรจุ เทพเจ้าฮินดูแกะสลักกว่า 20,000 องค์ ใช้เวลาสร้าง 5 ปีเท่านั้น โดยท่านประมุข สวามี มหาราช เป็นออกแบบเพียงคนเดียวเป็นสถาปัตยกรรมฮินดูที่เก่าแก่ที่สุด ก่อสร้างโดยช่างอาสาสมัคร มีทั้งนักบวช ช่างศิลปะ รวมถึงนักแสวงบุญทุกคน...อาศรัธาม 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ในศตวรรษที่ 21
  12.30 น.   
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 
  จากนั้นนำเดินทางสู่เมืองอัครา (Agra) อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า "ฮินดูสถาน" เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลัคเนา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศเคยเป็นเมืองหลวงสำคัญของอินเดียในยุคศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา  เมืองอัครายังเป็นที่ตั้งของป้อมอักรา (Agra Fort) ป้อมแดง (Red Fort of Agra) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983
   

  20.00 น.           

  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย  

  ที่พัก ณ Sarovar Premium Crystal Inn (Agra)หรือเทียบเท่า

   

 •   วันที่สอง เมืองอัคราอัครา(ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท )-เมืองชัยปุระ
  06.30 น.         
  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  07.30 น.         
  นำท่านชมทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์....ทัชมาฮาลถูกพิจารณาให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ในเมืองอาครา ส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ หลุมศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซึ่งถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากมิตรประเทศ ได้รับคำรับรองว่าสร้างขึ้นด้วยสัดส่วนที่วิจิตรและงดงามที่สุด กว้างยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มีผู้สร้างและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสร้างกินเวลานานถึง 22 ปี ทัชมาฮาลมีเนื้อที่ประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นที่ตั้งของมัสยิด มีหออาซาน (หอสูงสำหรับร้องแจ้งเวลาทำนมาซ) และมีสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ นายช่างที่ออกแบบ ชื่อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อมิให้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ที่สวยกว่าได้
  จากนั้นชมพระราชวังอัคราฟอร์ด Agra Fort ... ป้อมปราการหินทรายแดง มรดกโลกของเมืองอัครา เป็นป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายสีแดง ตั้งตระหง่านสวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบอัคระ พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล ซึ่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะห้องมุขแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่กษัตริย์ชาร์จาฮาถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนน์ พระองค์ถูกกักขังอยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามตำนานกล่าวว่าให้วันสุดท้ายของชีวิตพระองค์ใช้เวลาทั้งวันในการจ้องมองเศษกระจกที่สะท้อนภาพของทัชมาฮาล และสิ้นพระชนม์ด้วยเศษกระจกในกำมือ พระองค์ถูกฝังในทัชมาฮาล เคียงข้างพระมเหสีซึ่งพระองค์ไม่เคยลืม มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน มิได้ประสงค์ที่จะถูกฝังร่วมกับประมเหสี แต่พระองค์มีแผนการที่จะสร้างสุสานอีกแห่งด้วยหินอ่อนสีดำ เพื่อเป็นสุสานของพระองค์ แต่ผู้รู้หลายท่านเชื่อว่าพระองค์ประสงค์ที่จะถูกฝังเคียงข้างพระนางมุมตัซ มาฮาล
  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง อาทิเช่นผ้าไหมอินเดียเครื่องประดับ อัญมณี ไม้จันทร์หอมแกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน ของตกแต่งประดับบ้าน
  12.30 น.   
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 
  13.30 น.        
  บ่ายสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ระยะทางประมาณ 250 กม. ประมาณ 4-5  ชั่วโมง
  ระหว่างทางชมเมือง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี (Fatehpur Sikri) เป็นเมืองหลวงของพระเจ้าอักบาร์ เป็นเมืองตั้งอยู่ในเขตอำเภออัคระ รัฐอุตตรประเทศ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1569 โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอักบาร์ และยังใช้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุลระหว่างปี ค.ศ. 1571–1585 ภายหลังจากชัยชนะจากสงครามกับชาวเมืองจิตเตารครห์ (Chitaurgarh) และรณถัมโภระ (Ranthambore) พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยย้ายเมืองหลวงจากอัคระมายังที่แห่งใหม่บริเวณนี้และต่อมากลายเป็น สิ่งปลูกสร้างในสถาปัตยกรรมโมกุลที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดในประเทศอินเดีย ชมพระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี ซึ่งเป็นที่ฝังศพของนักบุญ เชก ซาลีบ จิษฎีในนิกายซูนี เล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าอักบาร์ร้อนพระทัยใคร่ได้ทายาท พระองค์ได้เสด็จมาหานักบุญผู้นี้และนักบุญผู้นี้ได้ถวายคำพยากรณ์ว่าพระองค์จะมีพระโอรสสามองค์ เมื่อปรากฏเป็นจริงดั่งคำทำนาย ฟาร์เตห์ปุระสิกรี (เมืองแห่งชัยชนะ) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นจากหินทราย พระราชวังส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบอินเดียแท้ 
  15.30 น.  
  ออกเดินทางต่อสู่ เมืองชัยปุร ะเป็นเมืองหลวงของแคว้นราชสถาน ทางตะวันตกของอินเดีย สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.1728 โดยมหาราชา สะหวายจัย สิงห์ที่ 2 ตัวเมืองถูกออกแบบวางผังให้เป็นเสมือนเมืองแห่งเทพเจ้า เป็นเมืองแห่งพระอาทิตย์ตามแผนภูมิของจักรวาลโดยมีพระราชวังชัยปุระอันงดงามเป็นแกนกลางแห่งจักรวาลนั่นเอง
  จากนั้นอิสระช้อปปิ้งสินค้าเมืองราชสถาน ณ หน้าพระราชวังสายลมจนถึงเวลานัดหมายตลาดฮาวามาฮาลบาซาร์ (Hawa Mahal Bazaar) ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ กำไร สร้อยคอ เสื้อผ้า ต่างๆมากมาย แบบชาวราชาสถาน สำควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก…
   

  20.00 น.      

  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย  

  ที่พัก ณ The Fern/Golden Tulip (Jaipur) หรือเทียบเท่า

 •   วันที่สาม เมืองชัยปุระ-ซิตี้พาเลส- ฮาวามาฮาล-เดลลี
  07.00 น.         
  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  08.00 น.         
  พระราชวังแห่งสายลม “Hawa Mahal”(ถ่ายรูปด้านนอก)ซึ่งความจริงแล้วเป็นเพียงส่วนหน้าของตัวอาคาที่มีรูปทรงสะดุดตามีหน้าต่างมากถึง935บานสำหรับให้เหล่านางในนั่งมองทิวทัศน์ของโลกภายนอกโดยที่คนภายนอกไม่สามารถมองเห็นพวกนางได้
  นำท่านขึ้นรถจิ๊บและ ชมป้อมปราการแอมเบอร์ (AmberFort) หรือพระราชวังแอมเบอร์ (Amber)พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท เดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองชัยปุระ สร้างอยู่บนเนินเขาสูงตรงตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ใน ปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต (Rajput) นอกจากนี้ในสมัยก่อนด้านล่างของป้อมยังเป็นทะเลสาบ จึงเป็นปราการสำคัญเพื่อป้องกันข้าศึกได้อีกชั้น ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของราชวงศ์กาญจวาหา อยู่หลายร้อยปี ก่อนมหาราชาสะหวายจัย ซิงห์ที่ 2 จะตัดสินใจย้ายลงไปสร้างเมืองใหม่ยังชัยปุระ ภายในพระราช วังแอมเบอร์ฟอร์ท ระกอบด้วยพระตำหนักต่างๆ ที่เปิดให้นักท่อง เที่ยวเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างในสมัยของมหาราชามาน ซิงห์ (Maharaja Man Singh) ใน ปี ค.ศ. 1592และได้มีการขยายต่อเติมโดยมหาราชาองค์ต่อๆมา
  นำท่านแวะชมและถ่ายรูป พระราชวังกลางน้ำ จาร์ มาฮาล สถาปัตยกรรมอลังการแห่งอินเดียกับ พระราชวังน้ำ “Water Palace” ซึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่กลางน้ำ พระราชวังกลางน้ำซึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมันสกา (Man Sagar)สร้างขึ้นเมื่อไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมา ตั้งอยู่ใจกลางทะเลสาบแมนซาการ์ ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาอราวัลลี เป็นทำเลที่ดีที่สุดในเมือง เพราะสามารถเห็นวิวได้โดยรอบพระราชวัง และตัวพระราชวังก็จะสะท้อนกับผืนน้ำเพิ่มความงดงามให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่จะมีแสงสะท้อนอย่างเห็นได้ชัด ในส่วนของพระราชวังนั้นมองภายนอกจะเห็นเพียงแค่สองชั้น แต่ความจริงแล้วที่นี่มีชั้นซ่อนอยู่ด้านล่างใต้น้ำอีกด้วยพระราชวังถูกสร้างครั้งแรกเพื่อจุดประสงค์เป็นที่พักผ่อนตากอากาศของพระราชา เพื่อเสด็จล่าสัตว์ ในบริเวณดังกล่าว แต่ในช่วงศตวรรษที่ 18 กษัตริย์แห่งอาร์เมอร์ได้ตัดสินใจสร้างเขื่อนล้อมรอบระหว่างภูเขาเพื่อป้องกันน้ำท่วม และตอนนั้นเองที่ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมส่วนหนึ่งของพระราชวัง ปัจจุบันที่นี่อนุญาตให้ผู้คนเข้าชมได้โดยทางเรือเท่านั้น และภายในวังยังมีภาพวาดที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี สถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถึงระเบียง มีการก่อสร้างอย่างวิจิตรงดงาม เป็นพระราชวังกลางน้ำอันสุดตา และถือเป็นสมบัติที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในประเทศ
  เที่ยง          
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม  
  บ่าย         
  ชม พระราชวังหลวง“City Palace ซึ่งพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของมหาราชาองค์ปัจจุบัน ซึ่งภายในมีหอดาราศาสตร์  ยันตระ มันตระของมหาราชา ไสว สิงห์ที่ 2 ผู้สร้างเมืองชัยปุระและ พิพิธภัณฑ์ ของมหาราชาแห่งชัยปุระในยุคก่อนๆ อาทิ พรม ภาพเขียน และที่โดนเด่นมากที่สุดคือ ฉลองพระองค์ของมหาราชา มโธ สิงห์ที่ 1 ที่มีขนาดใหญ่มากและฉลองพระองค์ปักดิ้นทองของมหาราณีที่หนักเกือบ 10 กิโลกรัม รวมถึงหม้อเงินใบยักษ์ 2 ใบ หนักราว 345 กม. สถาปัตยกรรมของพระราชวังแห่งนี้ผสมผสานกันระหว่างราชวงค์ชัยปุระกับโมกุล นิยมใช้หินอ่อนแกะสลักลวยลายปราณีตบรรจง อาทิ นกยูง ดอกไม้ และพระพิฆเนศได้อย่างอ่อนช้อยภายในชมพระตำหนักมูบารักมาฮาล (Mumarak Mahal) หรือเวลคัมพาเลซ (welcome Palace) โดยพระตำหนักมูบารักมาฮาลสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1899 เพื่อรับรองแขกบ้านแขกเมืองมีความโดดเด่นตรงการแกะสลักเสาหินอ่อนและประตูที่ทำแบบเท่ากันทุกสัดส่วน โดยตัวอาคารเป็นการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบราชปุต อิสลาม และอังกฤษ ปัจจุบัน ตำหนักแห่งนี้ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องแต่งกายของมหาราชาและมหารานีในแต่ละยุคนั้น เช่นกระโปรงปักด้วยดิ้นทอง เสื้อคลุมของมหาราชา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีข้าวของเครื่องใช้ล้ำค่าในวังอีกหลายชิ้น
  จากนั้นชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์ (JantarMantar) จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองชัยปุระโดยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค..2010 สร้างและคิดค้นขึ้นโดยมหาราชาสะหวายจัย สิงห์ที่ 2 ด้วยทรงมีความสนพระทัยและพระปรีชาในเรื่องดาราศาสตร์จึงได้ทรงรับสั่งให้สร้างหอดูดาวแห่งนี้ขึ้นมาพร้อมๆกับการก่อสร้างพระราชวังซิตี้พาเลซเพื่อใช้ดูความเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์พระจันทร์
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเดลลี (ระยะทางประมาณ 203 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพการจราจร) **เมืองนิวเดลี New Delhi** เมืองเดลีเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย ประมาณการณ์ว่าก่อสร้างเมื่อ 5000 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบันมีอายุประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล มีเมืองโบราณหลายแห่งถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปัจจุบัน พื้นที่เขตเดลีเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร
  20.00 น.        
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นเข้าสู่ที่พัก
  ที่พัก ณ HOTEL RADISSON BLU หรือเทียบเท่า
   
 •   วันที่สี่ นครหลวงเดลลี
  06.00 น.         
  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  เที่ยง                
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดลลี
  กรุงนิวเดลี (New Delhi) เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองแรกที่เราอยากให้คุณลองมาเยือนสักครั้ง ด้วยเหตุผลที่ว่าเมืองนี้คือเมืองหลวงของประเทศอินเดียเมืองหลวงที่มีความเก่าแก่มากกว่า 5000 ปีก่อนคริสตกาล
  นำท่านชม กุตับมีนาร์ หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลก กุตับมีนาร์ คือ หอคอยที่ตั้งอยู่ในกรุงนิวเดลี เป็นหอที่มีความประมาณ 72.5 เมตร (237.8 ฟุต) โดยหอคอยแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินทรายสีแดง และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 14.32 เมตรเป็นหอสูงที่น่าจะถือเป็นเครื่องหมายของเดลี เป็นถาวรวัตถุที่มีความงามได้สัดส่วนภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่งได้มีการสร้างต่อกันขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีร์โกหร่าน...ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของคนไปเยี่ยมชม
  จากนั้น..นำท่านผ่านชมราชปาติภาวัน (Rashtrapati Bhavan) ทำเนียบรัฐบาล ที่ก่อสร้างด้วยหินทรายรูปร่างผสมแบบอังกฤษและโมกุล , ชมประตูเมืองอินเดีย (Indian Gate) ใช้เป็นอนุสาวรีย์ของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จุดไฟ อมรชีวินบูชาวิญญาณนักรบไม่เคยดับ ตั้งแต่ พ.ศ.2474 (ค.ศ. 1931) จวบจนปัจจุบัน มีชื่อจารึกไว้ที่แผ่นหิน 85,000 ชื่อ
  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ ตลาดพื้นเมือง ตลาดจันปาตร์ต Janpath Market, New Delhi สินค้าพื้นเมืองของประเทศอินเดียที่มาทั่วสารทิศ...ที่นี่คุณจะได้รับที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดของถนนช้อปปิ้ง ร้านค้าส่วนใหญ่มีขนาดเล็กซุ้มขายทุกชนิดของเสื้อผ้าฝ้ายและ curios เสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าโดยทั่วไปการส่งออกส่วนเกินจะขายราคาถูก มีเครื่องเงินและเครื่องประดับเทียมเรียงรายด้วยหินกึ่งมีค่าที่มีอยู่ที่นี่... ผู้ช้อปปิ้งที่นี่ต้องมีคู่ของทักษะ หนึ่งคุณจะต้องมีความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของปลอมจากของแท้ สองคุณต้องรู้และฝึกศิลปะการเจรจาต่อรองอย่างอดทนตลาดทิเบตที่อยู่ใกล้โรงแรมอิมพีเรียลเป็นคลังเก็บของโบราณและสิ่งของทิเบต คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าสำหรับบางเครื่องประดับเงิน, thangkhas และเครื่องทองเหลือง... ฝั่งตรงข้ามมีห้างใหญ่สิ้นค้ามากมายอาทิ วาดภาพเป็นตู้โชว์ของการสร้างสรรค์ของช่างฝีมืออินเดียทอผ้าและศิลปินพื้นบ้านจะได้รับการชื่นชอบกับลูกค้าในอินเดียและทั่วโลกเอ็มโพเรียมเป็นของรัฐบาลอินเดียดำเนินการภายใต้กระทรวงสิ่งทอตั้งอยู่ใน Jawahar Vyapar ภวันวาดภาพเป็นตู้โชว์ของการสร้างสรรค์ของช่างฝีมืออินเดียทอผ้าและศิลปินพื้นบ้านจะได้รับการชื่นชอบกับลูกค้าในอินเดียและทั่วโลก เปิดให้บริการทุกวัน 10:00-19:00
  อิสระให้ทุกท่าน..จนถึงเวลานัดหมาย
  20.00 น.        
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
  จากนั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอินทิราคานธีเพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ

  23.20 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 9W64

 •   วันที่ห้า กรุงเทพฯ
  04.55 น.        
  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….
 •   อัตราค่าบริการรวม
  -ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง ตามรายการระบุ
  - ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน
  - ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
  - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ/ค่าอาหารทุกมื้อ/ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยว ตามรายการระบุ
  - ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกินห้าแสนบาทต่อครั้ง) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ยื่นแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่ต้องโชว์ตัว)
 •   อัตราค่าบริการไม่รวม
  - ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
  - ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
  - ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
  - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
  - ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
  - ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
  - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ วันละ  5USD/วัน/ท่าน รวม 7วัน
   
  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
  ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
26,500 THB / Person
DOWNLOAD PDF

BOOKING TOUR

Adults

Children

* Prices for person

TIBET
7 วัน 6 คืน

ทิเบต หลังคาโลก

ลมหายใจแห่งภูผา...มนตราแห่งกงล้อภาวนา Highest Railway in the World ลาซา - รถไฟสายประวัติศาตร์ - ซีหนิง - หลันโจว
INDIA
8 วัน 6 คืน

Chaming รัฐราชาสถาน

รัฐราชาสถาน...ดินแดนฟ้าจรดทราย ท่องดินแดนมหาราชา....เยือน...เมืองโรแมนติกแห่งดินแดนโรตี แคว้นราชาสถานแห่งอินเดีย...กับอารยธรรมกลางทะเลทราย
INDIA
8 วัน 6 คืน

สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล

นำท่านจาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน
INDIA
9 วัน 7 คืน

สังเวชนียสถาน 4 แห่ง+ทัชมาฮาล

นำท่านจาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน ร่วมทำบุญ ณ ดินแดนพระพุทธภูมิ เวียนเทียนประทักษิณ ณ ภายในบริเวณพระมหาเจดีย์พุทธคยา และเจริญวิปัสสนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชมความมหัศจรรย์อนุสรณ์สถานแห่งความรักทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก