himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

เนปาล


มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล

หิมาลายัน ฮอลิเดย์  ขอนำท่านสู่... “เนปาลดินแดนในฝัน ที่งดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามอีกทั้งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน สถาปัตยกรรมไม้ที่สืบทอดนับพันปี และวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมทั้งหุบเขากาฐมัณฑุ ทำให้นักเดินทางจากทุกมุมโลกต้องมาค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ อีกทั้งทิวทัศน์อันงดงามแปลกตาของหุบเขาเมืองโภครา นำท่านท่องป่าซาฟารี อุทยานแห่งชาติป่าจิตวัน ณ ประเทศเนปาล เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นที่อาศัยของ สัตว์ป่า นานาชนิด รวมถึงแรดนอเดียวหาชมได้ยาก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอิริยาบถอันงามสง่าตามธรรมชาติ  โดยการนั่งช้างซาฟารี สุดยอดของการสัมผัสชีวิต สัตว์อย่างใกล้ชิด ล่องเรือแคนนู ตามสายน้ำราฟติ ชม จระเข้ปากยาว และชมนกนานาชนิด อย่างไม่รู้เบื่อ...ทำให้นักท่องเที่ยวตัวจริงเช่นคุณ ไปเยือนเนปาลสักครั้งในชีวิต” 

GALLERY

PACKAGE DETAIL

 •   วันแรก - กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ

  15.00 น.

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารเช็คอิน ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U   สายการบิน  NEPAL AIRLINES (RA)   โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ  แก่ท่าน

  17.15 น.

  ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU  โดยสายการบิน  NEPAL AIRLINES (RA) เที่ยวบินที่  RA 402    
  กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
  กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
  วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  ตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
  หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
   

  19.30 น.

  ถึง.....ท่าอากาศยานตรีภูวัน  เมืองกาฐมัณฑุ ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย เข้าสู่ที่พัก ณ  GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  ***หมายเหตุ   เวลาของประเทศเนปาล  ช้ากว่าประเทศไทย  1. 15 ชั่วโมง***
   
52,900 THB / Person
DOWNLOAD PDF

BOOKING TOUR

Adults

Children

* Prices for person

เนปาล
4 วัน 3 คืน

นมัสเต...เนปาล...เมืองมรดกโลก

พระราชวังกาฐมัณฑุ....จัตุรัสมรดกโลก ชมวังเทพธิดากุมารี เทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก พระราชวังปาทัน(ลลิตปูร์) ....เมืองมรดกโลกและเมืองแห่งศิลปะ ศตวรรษที่ 16-18 เมืองที่พระเจ้าอโศกมหาราชเคยเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระราชวังภัคตาปูร์....เมืองมรดกโลก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต ยอดเขานากาก็อต…สัมผัสรุ่งอรุณยามเช้าบนยอดเขานากาก๊อต
เนปาล
5 วัน 4 คืน

เนปาล ดินแดนแห่งฝันของคนที่รัก หิมาลัย

หิมาลายัน ฮอลิเดย์ ....ขอนำท่านสู่... “เนปาลดินแดนในฝัน ที่งดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามอีกทั้งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน สถาปัตยกรรมไม้ที่สืบทอดนับพันปี และวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิม ทำให้นักเดินทางจากทุกมุมโลกต้องมาค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ อีกทั้งทิวทัศน์อันงดงามแปลกตา”
เนปาล
8 วัน 7 คืน

มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล

เนปาลดินแดนในฝัน ที่งดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามอีกทั้งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน สถาปัตยกรรมไม้ที่สืบทอดนับพันปี และวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมทั้งหุบเขากาฐมัณฑุ ทำให้นักเดินทางจากทุกมุมโลกต้องมาค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่
ภูฏาน
99

99

999999999