himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

NEPAL


ทัวร์_ปันใจ...ไปเนปาล 4วัน 3คืน

GALLERY

PACKAGE DETAIL

 •   วันแรก - กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ
  15.00 น.           
  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ Wสายการบิน เนปาล แอร์ไลน์
  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน
  กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
  กรุณางดนำของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
  วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
  17.05 น.         
  ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบินเนปาล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่RA 402
  (มีอาหารบริการบนเครื่องบิน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
   
  เมืองกาฐมัณฑุ(Kathmandu) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเพราะที่นี่คือจุดศูนย์รวมทั้งการค้าการเดินทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งเราจะเห็นโบราณสถานที่สวยงามตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุมากมาย“หุบเขากาฐมาณฑุ” ตั้งอยู่ที่ความสูง1,336 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและมีพื้นที่218 ตารางไมล์หุบเขากาฐมาณฑุนั้นเป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้เนื่องจากหุบเขาแห่งนี้เป็นแหล่งวัฒนธรรมเนวารีโบราณชนเผ่าเนวาร์อาศัยอยู่ที่หุบเขาแห่งนี้ได้สร้างอารยะธรรมที่สำคัญขึ้นบน3 เมืองซึ่งได้แก่กรุงกาฐมาณฑุปาตันและบัคตาปุูร์ความสำเร็จทางด้านศิลปะของชาวเนวาร์ได้แก่วัดและปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยฝีมืออันประณีตฝีมือแกะรูปสลักหินและโลหะที่ละเอียดอ่อนเสาไม้แกะสลักและโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
  19.20น.           ถึง...ท่าอากาศยานตรีภูวันผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
                          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  พักที่ณGRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า
 •   วันที่สอง พระราชวังกาฐมัณฑุ – พระราชวังภัคตาปูร์ - ยอดเขานากาก๊อต
  07.00 น.           
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  08.00 น.           
  นำท่านเข้าชมเขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์ลิจฉวีซึ่งขึ้นครองบัลลังก์ในปีค.ศ. 300  ที่นี่เป็นศูนย์กลางของนครกาฐมัณฑุโบราณ
  นำท่านสู่ กาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์ (Kathmandu Durbar Square)
   
  หรือเรียกว่าจัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลเนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์สถานที่น่าสนใจที่ควรไปชมได้แก่วัดตะเลชุสร้างโดยกษัตริย์มเหนทรามัลละ (King MahendraMalla) ในปีพ.ศ. 2092 และจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพ.ศ. 2522 อีกด้วย
  ชม กาฐมณฑปหรือเรือนไม้ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองอาคารไม้นี้สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 12  บนจุดที่เส้นทางการค้าสำคัญสองเส้นตัดกันและใช้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยนซื้อขายการพัฒนาของตัวเมืองเกิดขึ้นในรัศมีรอบๆพระราชวังเก่า
  ชมวัดกุมารีหรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari or KumariGhar)
   
  หรือที่พำนักเทพธิดาที่มีชีวิต (Living Goddess)  ชาวเนปาลเชื่อกันว่ากุมารีคืออวตารของเทพธิดาพรมจรรย์
  ชมวัดตะเลจู(TelejuTempel)
   
  สร้างอุทิศให้กับองค์สำคัญประจำราชวงศ์คือเทวีตะเลจูบะวานีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไม่เปิดให้ผู้ใดเยี่ยมกรายนอกจากองค์กษัตริย์และนักบวชที่มีสมณะศักดิ์สูงชาวฮินดูสามารถเข้าทำพิธีได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงดุรกาปูจา(Durga Puja)  ระหว่างเทศกาลดาเซยน์(Dasain) 
  นำท่านชมประตูหนุมาน(Hanuman Dhoka)
   
  ประตูที่เป็นที่ตั้งของพระองค์เทพหนุมานสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1672  ตัวเทพได้รับหารเจิมชาดเสียจนเป็นสีแดงเข้มใต้ร่มฉัตร
  จากนั้น    นำท่านเข้าชมสยมภูวนาถสวะยัมภูนาถหรือวัดลิง (Swayambhunath) 
   
  เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกกล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง2,000 ปีเลยทีเดียวสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะในปีพ.ศ. 936 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรมหรือWisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง4 ด้านตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก3กิโลเมตรตัวสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆสูงประมาณ77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลของหุบเขากาฐมาณฑุจึงทำให้ทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่แสนงดงามสถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาลอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดูโดยองค์การยูเนสโกได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522
  12.00 น.           
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  13.00 น        
  นำท่านชม "ภัคตะปูร์" (Bhaktapur)เมืองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ
   
  เมืองภัคตะปูร์เป็น1 ใน7 กลุ่มของมรดกทางวัฒนธรรมในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ (Kathmandu Valley) ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี1979… เนื่องจากได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมอันดีเยี่ยม..ปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวจนได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล.... เมืองปักตะปูร์หมายถึงเมืองแห่งความภักดีต่อพระเป็นเจ้าที่มีความสำคัญและสวยงาม....... เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเนปาล
  นำท่านเข้าชมภายในตัวเมืองคือ "จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์" (Bhaktapur Durbar Square) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองบักตะปูร์เนื่องจากบริเวณจัตุรัสนั้นเป็นที่ตั้งของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามรวมไปถึงสถานที่สำคัญๆของเมืองมากมายในอดีตเคยเป็นราชธานีในหุบเขาเป็นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ธิเบตชมย่านเดอร์บาสแควร์หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์อันเป็นที่ตั้งของวังชมพระราชวัง55พระแกล(หน้าต่าง), ประตูทองคำซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามชมลานสรงน้ำหรือซุนดารี(Sundari) นำท่านเข้าชมวัดเนียตาโปลา(Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาลมีด้วยกัน5ชั้นสูง98ฟุตสองข้างบันไดทางขึ้นมีรูปปั้นหินขนาดใหญ่สลักเป็นรูปสัตว์และเทพอารักขาเชื่อกันว่าปั้นแต่ละคู่มีอำนาจหยุดสิ่งชั่วร้ายที่เมารุกรานวัดนี้สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลาผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี(Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็นเทวีลัทธิตันตระพระเจ้าภูปฏินทรามัลละสร้างวัดนี้ในปีค.ศ. 1702
  16.30 น.           
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาก็อต NARKAKOT” (ประมาณ 1 ชม.)เทือกเขานากาก๊อต
   
  ในอ้อมกอดของหิมาลัย..เมืองที่ชมพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงามและเป็นจุดชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างชัดเจนนากาก็อตเป็นเมืองตากอากาศของชาวเนปาลี สัมผัสธรรมชาติเทือกเขาหิมาลัย รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทัศน์นาคันบันไดที่สวยงามอย่างยิ่ง …ตะวันลา.. ที่นากาก็อตหากอากาศดีจะสามารถเห็นยอดเขาเอเวอร์เรส (Mount Everest) ด้วย…ระหว่างท่านจะได้ชมการปลูกผักทำนาแบบขั้นบันได..พบกับเทือกเขาหิมาลัยฝั่งตะวันออกประกอบด้วยยอดเขาGanesh, Langtangฯลฯเป็นแนวยาวนับร้อยกิโลเมตรในระหว่างทาง......ชมพระอาทิตย์ตกพักโรงแรมบนเขานาการ์ก็อต 1 คืนนี้ด้วยความสูง 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก
  ค่ำ                    
  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม (อาหารจีน)และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

            ที่พัก ณ  NIVA LODGE  RESORTหรือเทียบเท่า 

   

 •   วันที่สาม ยอดเขานากาก๊อต-กาฐมัาณฑุ-พระราชวังปาทัน "เมืองลลิตปูร์"-ช้อปปิ้งย่านทาเมล
  ตื่นแต่เช้าตรู่     
  ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่พักของท่านหรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ถ้าทัศนะวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา“เอเวอเรสท์”    (MT.EVEREST) 
   
  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็น“มงกุฎของโลก”ณที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย....ท่านจะได้เห็นภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกายสวยงามจนไม่อาจจะกระพริบตาได้และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอดจากจำนวนยอดเขา10  ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ยอดเขาเอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และมานาสรู (MAMASLU)
  *** หมายเหตุในวันที่อากาศโปร่งใส่ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศวันนั้นเป็นสำคัญ***
  07.30 น.           
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  08.30 น.           
  นำท่านเยือนเมืองปาทันหรือปาทานเมืองเก่ามรดกโลก(Patan city)
   
  เป็นเมืองโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชช่วงศตวรรษที่3 ปาตันได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองที่รู้จักกันในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกด้วยโดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพมีชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูปนับเป็นนครโบราณที่ยังมีชีวิตภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางทำให้ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่องฟูในแถบนี้เมืองปะฏันนี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองชิ้นเอกแบบเนวารีมีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตกแบ่งเมืองออกเป็น4 ส่วนโดยมีจัตุรัสปาตันดูร์บาร์และพระราชวังปาตันเป็นศูนย์กลางนำท่านชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ,  ชมวิหารทองคำและชมพระราชวังเก่าที่เป็นที่ทำพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตริย์ในอดีตนำท่านชมวัดตะเลจูบาวานี(TelejuBhawani) สร้างขี้นในปีค.ศ. 1666อุทิศให้กับเทพประจำราชวงศ์มีเทวรูปศิวะและพระนางปารวตีประดับอยู่บนยอดทวารทอง (ปัจจุบันถูกพวกฮิปปี้ขโมยออกนอกประเทศไปแล้ว)
  ชมวัดกฤษณะ(Krishna Tempel)
   
  ตัววัดเป็นหินสร้างแบบซิกขาร์ (Shikhara / ศิขร)  …ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ภัตตาคาร..
  เที่ยง                 
  รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารครัวไทย (อาหารไทย)
  13.00 น.           
  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล (Thamel)
   
  เป็นศูนย์กลางความเจริญของกรุงกาฐมาณฑุ สองข้างทางเต็มไปด้วย โรงแรมที่พักราคาถูก ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเนปาลเพื่อการวางแผนท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากนี้ย่านทาเมลยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะสินค้าจำพวกหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทำจากหินต่างๆ และอุปกรณ์สำหรับการเดินปีน ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของเมืองไทย แต่สินค้าหลากหายกว่าเยอะ ถนนข้าวสารบ้านเรา อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋า เสื้อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้....ตามความพอใจของท่านซึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวกันจริงๆ
  14.30 น.          
  นำท่านชมปศุปฏินารถ(Pashupatinath Temple)
   
  ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละในปีค.ศ. 1696เพื่อถวายองค์พระศิวะในภาคองค์ปศุปติหรือเจ้าแห่งเวไนยสัตว์และที่สำคัญคือวัดปศุปตินาถได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกแล้วในปีพ.ศ. 2522…วัดนี้มีสัญลักษณ์ของเทพเจ้า“ตรีมูรติ”อยู่มากมายซึ่งหมายถึงพระพรมเป็นผู้สร้างพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นผู้รักษาและพระศิวะเป็นผู้ทำลายโดยเฉพาะศิวะลึงค์เป็นเครื่องหมายบุรุษเพศสัญลักษณ์ของพระศิวะจะพบเห็นมากที่สุดเป็นวัดฮินดูที่สำคัญมากที่สุดในเนปาลตั้งอยู่ริมแม่น้ำภัคมาติท่านมีโอกาสเห็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูณวัดแห่งนี้
  จากนั้น           นำท่านสู่มหาเจดีย์โพธิ์นาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath)
   
  เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศบริเวณรอบวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปีพ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั่วไปองค์การยูเนสโกขึ้นได้ทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกในปีพ.ศ.2522
  19.00 น.            ** พิเศษ **  รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบชาวเนปาลดั้งเดิมเชิญลิ้มรสRice  Wine  เครื่องดื่มท้องถิ่นรสจัดจ้านและMOMO  อาหารจานเด็ดของคนเนปาล..พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศเนปาล

   

  พักที่ ณ GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า
 •   วันที่สี่ กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ
  07.00 น.           
  รับประทานอาหารเช้าณโรงแรม
  อำลาเมืองแห่งหิมาลัยกับภาพความทรงจำเมืองแห่งสีสันแห่งชีวิตมิรู้ลืมหลังจากวันนี้ที่ท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลแล้วท่านจะพบกับความสุขแห่งชีวิตตลอดไป    นมัสเต
  จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยานตรีภูวันเมืองกาฐมัณฑุ
  11.30 น.           
  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินNEPAL AIRLINES เที่ยวบินที่RA 401 (บริการอาหารบนเครื่อง)
  16.05 น.          
  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจมิรู้ลืม
 •   อัตราค่าบริการนี้รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบินเนปาล แอร์ไลน์
  ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
  ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 •   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง( PASSPORT)และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ,ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
  ค่าภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)     
  ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถและผู้ช่วย วันละ 5USD /ท่าน/วัน (รวม  20USD/ท่าน ตลอดรายการ)
  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
  ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
24,900 THB / Person
DOWNLOAD PDF

BOOKING TOUR

Adults

Children

* Prices for person

INDIA
9 วัน 7 คืน

ทัวร์_สังเวชนียสถาน 4 แห่ง+ทัชมาฮาล

นำท่านจาริกธรรม บำเพ็ญบุญ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน ร่วมทำบุญ ณ ดินแดนพระพุทธภูมิ เวียนเทียนประทักษิณ ณ ภายในบริเวณพระมหาเจดีย์พุทธคยา และเจริญวิปัสสนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชมความมหัศจรรย์อนุสรณ์สถานแห่งความรักทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
NEPAL
4วัน3คืน

ทัวร์_ปันใจ...ไปเนปาล 4วัน 3คืน

กาฐมัณฑุ ภัคตะปูร์ ปาทัน นากาก๊อต สัมผัสเสน่ห์แห่ง กาฐมาณฑุ ภัคตะปูร์และลลิตปูร์ เมืองโบราณที่ได้รับการให้เป็นมรดก กลางหุบเขา หิมาลัย ดินแดนประวัติศาสตร์ที่มีสีสันทั่งศิลปและวัฒนธรรมและธรรมชาติ
MOROCCO
10 วัน 7 คืน

ทัวร์_Grand Morocco 10 Days

คาซาบลังก้า-ราบัต-มาราเกช-เมอร์ซูก้าร์-วอซาเซท-เฟซ-คาซาบลังก้า (สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย........ที่ทะเลทราย ซาฮาร่า) *** จุดเด่นของรายการทัวร์โมรอคโค *** · เส้นทางเท่องที่ยวเป็นวงกลม เที่ยวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอันหลากหลาย ไม่วนรถไปมา
JORDAN
8 วัน 5 คืน

MAHABA....จอร์แดน 8 วัน

บินตรงไม่เสียเวลา...***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว*****  กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว  เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่  ทะเล เดดซี (DEAD SEA) ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่ ”  นครกรีก-โรมันเจอราช (JERASH) ฉายา “เมืองพันเสา” อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน  มาดาบา (MADABA) เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์เซนต์จอร์จ ที่บนพื้นโบสถ์มีภาพโมเสกสีชิ้นใหญ่แสดงถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์  เมาท์ เนโบ (MOUNT NEBO) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่า โมเสส ผู้ที่รับ “บัญญัติ 10 ประการจากพระเจ้าได้เสียชีวิตลงณ ที่แห่งนี้  ปราสาทเครัค (KERAK CASTLE) ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ แห่งการต่อสู้เมืองครั้งอดีตกาล  ทะเลทรายวาดิรัม (WADIRUM) เปิดประสบการณ์นอนดูดาวในแคมป์กลางทะเลทราย  เมืองอาคาบา (AQABA) ล่องเรือ ดำน้ำ ชมปะการังในทะเลแดง ทะเลที่โมเสส แหวกน้ำทะเล เพื่อนำชาวยิวออกจากอียิปต์  พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักค้างคืนดูดาวที่ทะเลทราย วาดิรัม