himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

Search Tour

Contact

Find your dream tour today!

NEW TOURS

ASIA >> BHUTAN

BEST TRAVEL PACKAGES

Chill Chill....ภูฏาน..

เยือนประเทสภูฏาน...อาณาจักรเล็กๆในฉายา "มังกรแห่งสันติ" ท่องไปในวัดวาอาราม ท่องทุ่งกว้างและเทือกเขาหิมาลัยอันโด่งดัง พร้อมๆ กับค้นพบความงดงามของภูฏานด้วยตัวคุณเอง

ราคา 55,900 บาท
BHUTAN
5 วัน 4 คืน

HELLO BHUTAN

สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนในหุบเขาหมาลัย เสน่ห์ของภูฏาน คือ ธรรมชาติอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัยและชีวิตเรียบง่ายสงบสุขของชาวภูฏ่น ซึ่งเป็นชีวิตสังคสเกษตรกรรมที่ยังคงยึดมั่นในคำสอนของศาสนา และดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตตามวิถีทางพุทธศาสนานิกายมหายานตลอดมากับทั่งยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาช้านาน

ราคา 44,444 บาท
BHUTAN
4 วัน 3 คืน