พม่า-พุกาม-มัณฑะเลย์

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน,สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง,ป่าทะเลเจดียื 4,000 องค์,ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี,นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี