himalayanholidays@yahoo.com

02-2357583-4, 02-2357572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

Inbound

Outbound

Recommend Tour

Search Tour

Contact

Find your dream tour today!

Take a look at Our

MOST RECOMMEND TOUR

PACKAGES

BEST TRAVEL PACKAGES

Search Tour

Contact

Find your dream tour today!

NEWS

  โอริสสา สามเหลี่ยมเพชรแห่งพุทธศาสนา 6 วัน 4 คืน

  ภูผเนศวร อุทัยคีรี ขัณฑธคีรี ลลิตคีรี ปูรี 6 วัน 4 คืน นครกาลิงคะ... มหาสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยการนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดในสมัยสงครามของพระเจ้าอโศกมหาราชและเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของพระองค์ ในศิลาจารึกบนเสาหินเสาที่ 13 พระเจ้าอโศกได้บันทึกว่าพระองค์ทรงรบชนะเมืองกาลิงคะด้วยสงครามอันนองเลือด ในครั้งนั้นเองที่ทำให้พระองค์ได้เปลี่ยนพระทัยเลิกการทำสงครามเข่นฆ่าผู้คนหันกลับมาทรงศึกษาพระศาสนา
  INDIA
  6 วัน 4 คืน

  HELLO BHUTAN

  สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนในหุบเขาหมาลัย เสน่ห์ของภูฏาน คือ ธรรมชาติอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัยและชีวิตเรียบง่ายสงบสุขของชาวภูฏ่น ซึ่งเป็นชีวิตสังคสเกษตรกรรมที่ยังคงยึดมั่นในคำสอนของศาสนา และดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตตามวิถีทางพุทธศาสนานิกายมหายานตลอดมากับทั่งยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาช้านาน
  BHUTAN
  4 วัน 3 คืน